Dr. Roshanlal Raina

Dr. Roshanlal Raina

VC, JK Lakshmipat University, Jaipur, Former DeanPlanning & amp; Development, IIM, Lucknow